Blogg

Sida 3

Hitta en advokat

14 jul 2017

Att hitta en försvarsadvokat kan kännas svårt. Framförallt kan det kännas krångligt att veta exakt var man ska börja. Som tur är finns det dock flera olika sätt att hitta advokater på, oavsett om man har kontakter och vänner man kan ta tips av eller inte.

En advokat kan arbeta med många olika typer av mål. I större städer, såsom Stockholm och Göteborg, är de ofta mer specialiserade. I mindre städer tar en advokat ofta på sig flera olika typer av fall. Vilken typ av advokat du bör ta hjälp av beror främst på vad du behöver hjälp med och hur komplext ditt ärende anses vara.

Använd dig av Advokatsamfundets webbplats

För att få kalla sig för advokat krävs det att man är medlem i Advokatsamfundet. På deras hemsida kan du alltså vara säker på att du hittar kvalificerade advokater som kan hjälpa dig med ditt ärende. Att använda webbplatsens sökfunktion är enkelt. Välj helt enkelt vilken inriktning du vill att advokaten ska ha (t.ex. brottmål), land och ort (t.ex. Sverige och Stockholm). Du kan även söka efter advokater som talar särskilda språk.

Därefter får du fram en lista på advokatbyråer som sysslar med brottmål och som är verksamma i Stockholm (om du sökt enligt exemplet ovan). Du kan specificera sökningen ytterligare, till exempel genom att söka efter titlar. De titlar du kan välja mellan är

  • Advokat
  • Biträdande jurist
  • Konsult
  • EU-advokat

Tips och kontakter

Ett annat sätt att hitta en bra advokat, oavsett om du bor i Stockholm, Göteborg eller någon mindre stad i landet, är att använda dig av sina bekanta. Behöver du till exempel en advokat som kan bolagsrätt, kanske du kan höra med några affärsbekanta som kan ge dig en rekommendation. Att få en personlig rekommendation av någon du litar på, och som dessutom behövt advokaten i liknande syften som dig, är sannolikheten stor att även du upplever att advokaten är duktig på sitt jobb.

Genom en sökning på Advokatsamfundets hemsida får du, som tidigare nämnt, upp en lista på de som kan kalla sig för advokater. Vilka som är lite bättre och vilka som är lite sämre får du däremot inte veta. Det är här en personlig rekommendation kan göra skillnaden. Det är dock inte alla som har kontakter de kan använda sig av i sådana här sammanhang. Om man inte känner någon som använt sig av en advokat i en liknande nisch, är det snarare bättre att använda sig Advokatsamfundets hemsida och göra en sökning.

Agera vuxet vid en bodelning

1 jul 2017

Vid separationer – oavsett status på förhållandet i fråga – så äger det ofta rum en så kallad bodelning. Med detta menas att man delar upp sina gemensamma tillgångar och skulder innan man går skilda vägar. Det här kan ske på ett lugnt och sansat sätt, eller också kan det ske precis tvärtom – nämligen med stora konflikter. Man kan vid en bodelning begära att en bodelningsförrättare ska fördela tillgångarna och denna kommer – oavsett vem det är – alltid att jobba aktivt med att få fram en frivillig uppgörelse mellan de forna makarna. Fungerar inte detta så kan denne bodelningsförrättare dock genomföra denna bodelning med tvång – något som man alltså i största möjliga mån ska försöka undvika.

Vad är då nyckeln i att genomföra en bodelning utan en massa bråk? Ja, här ligger svaret i att man agerar vuxet och försöker se saker och ting ur ett annat perspektiv. Visst – det är svårt att skilja sig och att separera och ofta ligger det konflikter bakom beslutet. Det kan här handla om otrohet eller annat och då detta kan vara svårt att svälja för den drabbade parten så försöker denne istället – vid en bodelning – att ställa till med så mycket djävulskap som möjligt. Det handlar alltså inte om rätten till möbler, pengar eller bilen – det handlar enbart om att hämnas och att straffa den partner som behandlat en illa. Det vi menar här är att det är dessa hämndaktioner som måste förhindras och läggas åt sidan vid en bodelning – det är nämligen ingen som tjänar på ett sådant beteende och att det faktiskt – i många fall – inte fungerar heller. Det är bättre att agera moget då man innerst vet vad man äger och faktiskt har rätt till.

En bodelning mellan sambos

Det blir lite annorlunda om man ser till hur en bodelning mellan ett par som levt i ett samboförhållande ter sig. Här är det nämligen ingen självklarhet att en sådan måste ske utan det måste till att en av de båda parterna ansöker om det. Annars ser en bodelning mellan sambos ungefär likadan ut – man delar upp bohag och hus och eventuella skulder. Dock ska man här veta att det kan bli problem då det kommer till en bodelning mellan två parter som levt i ett samboförhållande om den ena parten levt i deras gemensamma hus och den andre flyttat in. I sådana fall måste den som flyttat in bevisa att denne på något sätt flyttat in för att exempelvis bostaden var rymlig nog och att de därför inte skaffat någon ny. Krångligt?

Nja, det låter värre än vad det egentligen är och en bodelning mellan sambos brukar också kunna lösas med hjälp av en bodelningsförrättare. Grundregeln ligger i att man delar upp skulder, bostaden och bohaget mellan sig  och med bohaget menas att allt man gemensamt köpt – tavlor, tv-apparater, soffa, fåtöljer, säng – ska delas mellan de båda som valt att gå skilda vägar. Det huvudsakliga ansvaret ligger i att agera på ett vuxet sätt, då brukar en bodelning vara väldigt enkel och lättlöst.

Vem får vårdnaden om barnen?

30 jun 2017

Hur lätt är det egentligen för en pappa att vinna en vårdnadstvist? Allt som oftast läser man artiklar och blogginlägg om pappor som är förtvivlade då de har förlorat vårdnaden om sina barn och mammor som saboterar för dem så att de inte kan utnyttja den umgängesrätt som de blivit tilldelade.

Barn varannan vecka – oavsett vad pappan vill

Även om den bästa lösningen, i lagens ögon, är att föräldrarna har delad vårdnad och umgänge där båda föräldrarna får träffa barnen lika mycket, är det vanligt att pappor tilldelas den lägsta formen av umgängesrätt som innebär att de bara får träffa sina barn varannan helg och på vissa lov. I vissa fall kan man förstå att det är en enkel lösning om föräldrarna bor långt ifrån varandra, men varför det är pappan som oftast tilldelas den lägre rätten till umgänge kan man fråga sig?

Diskriminering i det jämställda Sverige

Man måste tyvärr säga att det fortfarande existerar diskriminering när det gäller både vårdnadsrätt och umgängesrätt. Man kan givetvis fråga sig varför det är så att fler mammor än pappor som får ensam vårdnad om barnen. Visst kan det finnas fysiska skäl om det handlar om mycket små barn som exempelvis behöver ammas. När barnen blir äldre bör man dock se till hur förhållandena överlag ser ut. Troligen lever det kvar många föreställningar kring att mamman är viktigare för barnet än vad pappan är.

Enskild vårdnad för att skydda barnen

När en av föräldrarna begär enskild vårdnad skall det finnas god grund för detta. Att man inte kommer överens med sitt ex är inte skäl nog. Det ska finnas bevis för att barnen far illa av att vårdnaden innehas av båda föräldrarna. Detta leder tyvärr till att många rättsprocesser blir ren smutskastning där man försöker framställa den andra parten i dålig dager. Tyvärr säger sig många pappor bli utsatta för denna typ av smutskastning, när de först och främst vill ha kvar vårdnadsrätten och bestämmanderätt till umgänget med barnen. Somliga fäder säger sig också ha svårt att bli hörda i rätten när de försöker påvisa att mamman är instabil och inte kapabel att ta hand om vårdnaden av barnen.

Dokumentera extra noga

Du som pappa bör vara extra noga med att dokumentera hur barnen verkar må. Har de hela och rena kläder när de kommer från mamman? Berättar de om att de har upplevt något otäckt? Hur beter sig mamman vid de tillfällen ni träffas? Försök alltid att behålla ditt lugn. Se till att någon annan är med när du träffar ditt ex så att det finns en part till som kan vittna om vad som skett. För dagbok över datum och klockslag så att du kan visa detta för rätten och socialtjänsten. En vårdnadstvist är givetvis en sista utväg som görs för att barnen ska få det bättre. Kom alltid ihåg det och framhäv det som ditt främsta argument för att ha större chans att få denna rätt.

Varför uppstår en vårdnadstvist?

22 jun 2017

Anledningen till att det uppstår en vårdnadstvist är helt enkelt att föräldrarna till barnen inte kommer överens om vilken som är bäst lämpad för den uppgiften. En vårdnadstvist blir tyvärr ofta väldigt infekterad och ger alla inblandade sår som tar år att läka – detta är viktigt främst sett ur barnens perspektiv och något som varje förälder bör ha i åtanke innan man ger sig in i en vårdnadstvist. Barnen tar skada som i vissa fall är väldigt svårläkta och här bör man alltså som förälder se över av vilka anledningar man verkligen vill genomföra- och lida en vårdnadstvist. Handlar det om en – i sammanhanget – futtig anledning som otrohet så kanske man bör svälja sin stolthet för barnens bästa och istället börja bete sig som vuxna människor.

Här menar vi alltså att en otrohet i sig är förkastlig – men som kanske inte direkt avgör om huruvida personen som genomfört denna är olämplig som förälder. Omdömeslös – visst, men olämplig? Tyvärr är detta ganska vanligt då det handlar om en vårdnadstvist där man låter saker som just otrohet, svartsjuka eller personlig hämnd spela in istället för att kanske återgå till att se sin förra partner som den som man en gång faktiskt älskade och skaffade barn med. Här bör alltså en stolthet sväljas – en vårdnadstvist är ingen lek och detta sett både ur barnens och rättsväsendets perspektiv.

Naturligtvis finns det även riktiga anledningar till att en vårdnadstvist uppstår mellan två föräldrar – vi säger här riktiga utan att trivialisera otrohet – och här ser man att saker som exempelvis psykisk ohälsa, missbruk eller incest ofta har en stor roll. Anledningar som verkligen visar att den andra parten i målet är direkt olämplig som förälder och där man måste lösa den frågan genom en vårdnadstvist. Vid dessa fall är det ytterst relevant att få sin vårdnadstvist prövad i domstol – detta då ovanstående anledningar naturligtvis är fruktansvärt allvarliga och som på sikt alltså kan skada barnen mer äv vad själva vårdnadstvisten kommer att göra.

En vårdnadstvist gör ont för barnen – men ställt mot exempelvis pedofili, incest eller ett eskalerande drogmissbruk så är det ju ingenting i jämförelse.

Behöver jag en advokat vid en vårdnadstvist?

Då en vårdnadstvist ofta går så pass långt som till domstol så behöver man som part i målet också en advokat som för sin talan. Detta då för att en advokat kan – och vet – hur man på bästa sätt ska lägga fram argumenten som talar till din fördel. För en vårdnadstvist så gäller det dock att man väljer en advokat som är specialiserad på just detta. En vårdnadstvist innebär nämligen en hel del smutskastning, tårar och andra känslosvallningar då det trots allt handlar om en familj som är på väg att falla isär. Man måste alltså vid en vårdnadstvist – både som advokat och som part i målet – vara redo på att få höra vissa saker som sägs i affekt och detta från den man eller kvinna som man en gång har älskat. Att säga att en vårdnadstvist därför är en känslomässig prövning är därför en klar underdrift. Läs mer om vårdnadstvist och familjerätt.

Allmänt om LVU

31 maj 2017

Lag med särskilda bestämmelser om vård unga, förkortar LVU, är en lag som styr hur ungdomar och barn som far illa i hemmet ska tas hand om. Bakgrunden till att LVU kommer på fråga kan handla om flera olika saker. Till exempel kan det vara stora brister i föräldrarnas uppfostran och omsorg som kräver att barnet tas om hand. Kanske har barnet föräldrar med missbruk eller svåra sjukdomar.

Det kan även handla om att barnet är en fara för sig självt. Rent konkret kan det vara fråga om drogmissbruk eller att barnet eller ungdomen ägnar sig åt annat skadligt beteende, till exempel kriminalitet. LVU är vad som kallas för en tvångslag, vilket får som konsekvens att det ofta är en fråga i rättsmål. Den part som upplever att något inte har gått rätt till kan då kontakta en advokat, förslagsvis en LVU advokat.

En sista utväg

Att med tvång omhänderta någon är inget som görs i första taget. Snarare är det en sista utväg när inga andra lösningar bedöms fungera eller vara möjliga att genomföra. Först försöker man dock som regel att gå via Socialtjänsten och med hjälp av socialtjänstlagen få till ett omhändertagande på frivillig väg. Ibland räcker dock inte detta, och då kan det vara aktuellt med tvångsvård enligt LVU.

Tvångsvård enligt LVU kan dock inte tillämpas hur som helst. Det krävs att det finns påtagliga risker för att barnet skadas, antingen dennes hälsa eller utveckling. Handlar det om misshandel i hemmet (vare sig det är fysisk eller psykisk), missbruk av droger eller kriminella aktiviteter hos den unga är det sannolikt att lagen kan tillämpas. Om tvångsvård har gjorts med hjälp av LVU utan att omständigheterna är rätt, kan till exempel föräldrar till ett barn anlita en LVU-advokat för att få juridisk hjälp. Dock bör det tas i beaktande att omhändertagande enligt LVU alltid sker mot någons vilja, vare sig det är barnets, målsman eller båda som motsätter sig tillämpandet av lagen.

Hur går det till rent praktiskt?

Hur det går till i praktiken kan ibland skilja sig lite åt. I regel börjar dock förloppet med att ett omedelbart omhändertagande kan göras i socialnämnden. I sådana fall kan barnet omhändertas redan på dagen och föras till ett jourhem.

Därefter skall socialnämnden inom loppet av en vecka ha skickat in en ansökan till förvaltningsrätten om att omhändertagandet inte ska avbrytas. Därefter håller domstolen en förhandling huruvida tvångsvården ska stå fast eller ej. Här kan en LVU-advokat redan ha anlitats för att hjälpa till med fallet.

Om domstolen bedömer att tvångsvården ska fortsätta gälla, placeras barnet vanligtvis hos en fosterfamilj. Därefter skall socialnämnden ompröva beslutet en gång i halvåret, varvid det finns möjligheter att överklaga det beslut som tas. Även i det här läget kan en LVU-advokat hjälpa till.

Misstänkt för brott – vilka rättigheter har man?

10 maj 2017

I Sverige läses inte den gripnes rättigheter upp för honom eller henne vid själva gripandet. Så är det i många andra länder, men alltså inte just i Sverige. Det här innebär att man alltså kanske får ta reda på sina rättigheter själv på ett eller annat sätt. I den här texten kan du lära dig om några av de rättigheter någon som är misstänkt för brott har.

Besked om brottsmisstanke

Om du har blivit kallad till förhör har du rätt att veta vad saken gäller. Det är dock inte förrän förhöret har påbörjats som du kan kräva att få veta det. Att bli kallad till förhör behöver inte nödvändigtvis betyda att man är misstänkt för brott, det kan till exempel vara som vittne eller i ett annat upplysande syfte.

Är du misstänkt för brott har du dock rätt att veta om det. Om förhörsledaren inte vill lämna ett svar på den frågan, kan det vara läge med en försvarare. Ju allvarligare brottet är, desto större chans har du att få en offentlig försvarare tilldelad dig. Normalt sett behöver misstankegraden vara skälig. I annat fall kan en privat försvarare behöva anlitas, om det gäller väldigt enkla brott. Om det visar sig att du är misstänkt för brott ska du inte behöva svara på några frågor förrän du har en försvarare. Oavsett om du är skyldig eller oskyldig, är du misstänkt och kan därmed behöva laglig hjälp.

Välj advokat själv

Om du vet om någon särskild advokat du vill ha, är det möjligt att begära att just den personen ska företräda dig. Med det sagt behöver det inte betyda att du just får den advokaten, som kanske är upptagen med mycket annat. I regel är det svårt att överlag neka en misstänkt en försvarare, om det inte är mindre och inte så allvarliga brott som det gäller.

Tolk

Om du har problem med språket har du möjlighet att få en tolk som närvarar vid förhören. Det här kan vara bra om du känner dig minsta osäker på språket. Att inte förstå allting som sägs kan leda till missförstånd och att processen blir mer långdragen och svår än den behöver bli.

Håll på dina rättigheter

Har du oturen att stöta på oseriös myndighetspersonal bör du inte glömma att hålla på dina rättigheter. Om du inte vill, behöver du inte svara på frågor utan att en försvarare närvarar och det handlar om grövre brott. Du väljer sedan givetvis själv vilken inställning du vill ha till polis, åklagare, domare och annan personal. Att vara öppen för samarbete kan göra att processen går snabbare – men håll alltid på dina rättigheter.

Är vår svenska arvsrätt orättvis?

17 feb 2017

Arvsrätt har genom tiderna främst baserats på blodsband. Kort och gott; avlider du så kommer primärt din familj och din släkt att ärva dig – så har det nästan uteslutande varit och så är det även idag; med vissa modifieringar. I slutet av 1980-talet så gjorde man bland annat en ändring som innebar att vår arvsrätt tog större hänsyn till sociala och ekonomiska aspekter; något som primärt syntes genom att en make/maka fick en starkare ställning gentemot barnen. Här låter det som lite av ett skyddsvärnskrig – men faktum är att det bara gäller så kallad skyddsvärd ställning och där en make/maka gavs möjlighet att exempelvis bo kvar i det gemensamma huset efter att partnern avlidit. Ett bra beslut som visar på att även en sak som arvsrätt kan följa med i tiden och uppdateras till att mer passa dagens samhälle.

Den skyddsvärda ställningen var ett tydligt exempel på det; men det finns tyvärr även ett exempel på där vår arvsrätt i många fall kan te sig direkt orättvis och där många kräver en ändring. Innan vi visar på detta så ska vi även säga att många – speciellt jurister inom arvsrätt – inte alls vill se någon ändring och att det således är lite av Status Quo i frågan.

Vad gäller då saken? Jo, att den skyddsvärda ställningen inte på något sätt går att applicera till personer som levt i ett samboförhållande. Kort och gott: vår arvsrätt gör stor skillnad på huruvida man varit gifta eller ej och där maken/makan i sin tur således står i den första arvsklassen så ställs en sambo å sin sida inte i någon. Det finns en uppenbar orättvisa i detta och då många idag väljer att leva som sambos så kan detta vara värt att poängtera. Ni har inte alls samma skyddsnät som era bekanta som ingått äktenskap med varandra.

Ett konkret exempel som knappast kan ha undgått någon gällande arvsrätt kontra sambo handlar om Stieg Larson och hans sambo Eva Gabrielsson. Här sattes problematiken – och orättvisan – under tydlig lupp. Detta då Eva egentligen inte skulle ärva mer än det som hon och Stieg gemensamt köpt och att resten av kvarlåtenskapen – enligt arvsrätt – skulle tillfalla hans far och hans bror (båda dessa tillhörande den andra arvsklassen; inga gemensamma barn – bröstarvingar – fanns mellan Stieg och Eva). En kvarlåtenskap som kanske till en början såg relativt blygsam ut – men där Millenium-trilogin och karaktären Lisbeth Salander plötsligt förändrade allt.

Det blygsamma arvet blev monumentalt och Eva Gabrielsson – som dessutom varit med under hela skrivprocessen (och som påstår sig ha ett finger med i utvecklingen av karaktärerna) fick enbart smulor av denna kaka. Här ska man dock tillägga att brodern och fadern gett henne mer än vad hon i laglig mening haft rätt till.

Men; enligt oss så var det bra att detta hamnade i rampljuset. Som sambo så är vår arvsrätt på många sätt extremt förlegad och orättvis. Rådet man kan ge är – om ni inte vill gifta er – att skriva ett testamente. Ett sådant kan stå över arvsrätten och som sambo kan det fungera som en trygghet.

För första gången finns två kvinnor med på topplista över advokater

4 jul 2016

Topplistan som kvinnorna är med på heter ”Advokaternas advokat”, en lista som tidigare varit vikt åt de manliga advokaterna i landet. Det här året tar dock brottsmåladvokaterna Ulrika Borg och Anna Dahlbom plats på listan. Listan avser tio brottmålsadvokater som andra advokater skulle valt ifall de var i behov av en brottmålsadvokat. Det här skriver Dagens Juridik på sin hemsida.

- Kul! Självklart blir man glad över ett sådant här förtroende, säger advokaten och delägaren (på Krim advokater) Ulrika Borg. Hon säger också att det är bra ifall det skänker uppmärksamhet runt att flera kvinnor väljer att jobba med försvararuppdrag som advokater.

Dagens Juridik, som sköter intervjun, säger att Ulrika har påstått att klienterna ”är modernare i relation till kvinnliga och manliga advokater”. Hon svarar att hon hoppas att det ska jämna ut sig

- Förvisso kan klienterna förmodligen vara modernare i sitt synsätt, men det är ändå mycket fler manliga försvarare än kvinnliga. Självklart hoppas jag att det ska jämna ut sig, men det kan nog ta ett tag, säger hon. 

Ulrika tar en andraplats i undersökningen.

”Väldigt roligt”

Advokaten, delägaren och VD:n för Lewis & Partners Advokatbyrå Anna Dahlbom intar den sjätte platsen på listan, tillsammans med en annan advokat.

- För mig personligen är det givetvis väldigt roligt. Det är hedrande att det finns många andra inom branschen som skulle välja mig att försvara.

Under året som gått jobbade Anna med ett minst sagt uppmärksammat mål. Hon företrädde en pappa till tvillingar som hade pressats av polisen att erkänna misshandel mot sina barn. Det fanns videobevis på att förhörsledaren vilseledde pappan att tro att mamman kunde ha umgänge fortsättningsvis med barnen. Detta om han erkände brottet.

Hovrätten menade att pappan kan ha lämnat en berättelse som inte var trovärdig.

- Det där fallet var mycket speciellt med ett påtvingat och felaktigt erkännande. Min klient blev dömd till 5 år i fängelse i tingsrätten. Därefter bytte han till mig som försvarare och tog tillbaka sitt erkännande, berättar Anna. Hon tillägger att hon lämnade fram ny medicinsk bevisning som talade för att det var fråga om ett falskt erkännande. Därefter frikändes hennes klient – på alla punkter.

Hon säger sedan till Dagens Juridik att uppmärksamheten som uppstått runt fallet säkerligen kan ha betydelse för hennes placering på listan. Detta eftersom fler får kännedom det arbete man gör, konstaterar hon.

Olika yrken att utöva som jurist

4 jul 2016

Att utbilda sig till jurist är mycket populärt bland de yngre i Sverige idag.  Enligt arbetsförmedling är marknaden i balans då antalet jobb ökar, samtidigt som antalet utexaminerade jurister ökar ungefär lika stadigt. Men om man nu funderar på att utbilda sig till jurist – vad är det egentligen man kan göra? Säkert är i alla fall, att det finns en hel del saker man kan välja att specialisera sig mot.

Advokat

Advokat är ett av de yrken som i vardagligt tal kanske är mest förknippat med ordet jurist. En advokat gör ungefär det som de flesta har bilden av – ger råd till kunder om fall, samt biträder klienter inför både domstolar och myndigheter.

Givetvis kan en advokat vara engagerad i båda dessa aktiviteter. Definitionen av advokat kan skilja sig en del beroende på var i världen man befinner sig. I Norden gäller ofta att en advokat är utbildad jurist med vissa kvalifikationer och som är upptagen i ett särskilt register eller i en viss medlemsorganisation.

Att bli advokat är mycket populärt bland dem som väljer att utbilda sig till jurist.

Domare

När man talar om juridik och jurister är också domare ett av de yrken som folk som känner till bäst. En domare gör, förenklat sätt, det man tror d.v.s. bedömer och avgör juridiska fall.

I Sverige kallas även nämndemän för domare, även om de inte har samma kunskap som domare med en juristutbildning har. När man i vardagligt tal pratar om domare är det dock nästan alltid de sistnämnda man syftar på. I lagtexter pratar man dock om ”riktiga” domare med begreppet ”lagfaren domare”. Att bli domare är något som många som pluggar till jurist har som karriärsmål.

Åklagare

En åklagare är en jurist som i brottmål för det allmännas talan. Under de allra första momenten i en brottsutredning är det sällan en åklagare har ett finger med i spelet. Istället är det först en bit senare, när det är tid att forumera ett åtal, som åklagarens del av jobbet börjar.

Det kan ofta hända att en åklagare leder brottsutredningen, och ibland kan åklagaren endast hålla sig informerad om vad som pågår i det aktuella fallet. En vanlig missuppfattning är att åklagaren alltid jobbar emot den som är misstänkt för brott. Till följd av objektivitetsprincipen, är juristen även tvungen att söka fram uppgifter som talar till den misstänkte gärningsmannen fördel.

Familjerätt från vaggan till graven

4 jul 2016

Det räcker med att du har blivit född. Redan nu omfattas du av Sveriges lagar och regler. För ett nyfött barn kan det handla om allt från adoption till faderskapsfrågor till vårdnadshavare och lagar som reglerar dina föräldrars relation.

Under din uppväxt gäller förstås fortfarande dina rättigheter gentemot dina föräldrar. Har de en konflikt blir du naturligtvis berörd och skulle konflikten bli svår kan det komma att behövas en juridisk process för att lösa den, en vårdnadstvist. Ofta går en vårdnadstvist att lösa genom att föräldrarnas umgängesrätt regleras och parterna får skriva under ett avtal på hur det praktiska deras barns liv ska lösas på ett vettigt sätt. Men det händer förstås att föräldrar inte kommer överens ändå och då får en domstol döma hur vårdnaden ska fördelas.

Äktenskapsförord eller inte?

När du blivit vuxen vill du kanske gifta dig. Det är inte ovanligt att makar som ska ställa sig framför prästen vill upprätta ett äktenskapsförord där man reglerar ägandet mellan varandra. Det kan vara en klok åtgärd för att inte hamna i bråk senare i livet när kärlekens första glöd lagt sig. I äktenskapsförordet kan du skriva in om du vill att släktens gamla sommarstuga bara ska ägas av dig. Utan äktenskapsförord har din make eller maka lika stor rätt till den stugan som du, efter att ni har genomgått skilsmässa.

I ett äktenskapsförord kan man också markera om den ena parten till exempel ägde ett hus eller en bostadsrätt som senare har kommit att bli ett gemensamt boende. Genom att skriva in det med hjälp av en jurist i äktenskapsförordet kan ni också bestämma vem som ska ha rätt till husets eller lägenhetens värde i fall ni skulle skilja er senare i livet.

Lugn mot livets slut

När du blir äldre är det naturligtvis viktig att börja tänka på hur dina yngre släktingar ska ha det efter din död. Det kan kännas motigt och sorgligt att krasst sitta och kalkylera med sina tillgångar, men dina efterlevande kommer garanterat att uppskatta att du ägnat det här tid och tanke. Det är bra att veta vad du ville, när du är borta och inte längre går att fråga. Hur vill du göra med ditt arv? Vad ska du skriva in i ditt testamente så att det blir giltigt? Just sådana här saker är familjejurister specialister på. Genom att anlita en sådan i tid kan du njuta av livets efterrätt i lugn och ro.

Fakta om misshandel

31 maj 2016

Misshandel är ett brott som tyvärr sker förhållandevis ofta i Sverige. I svensk rätt definieras brottet enligt 3 kap. 5 – 6 § brottsbalken (1962 : 700). Den gärningsman som har orsakat kroppskada, smärta, sjukdom eller vanmakt hos en annan person, har gjort enligt definition gjort sig skyldig till misshandel.

Vilka grader finns det?

Misshandel kan, som många andra brott, vara olika grovt och bedömas hårdare eller lättare beroende på vilken grad det är. När man talar om misshandel i juridiska termer, förekommer tre olika grader:

  • Ringa misshandel – Ringa misshandel är den lättaste graden av brottet. Straffet som följer för gärningsmannen kan antingen vara böter eller fängelse i upp till sex månader. Exempel på tilltag som kan klassas som ringa misshandel är bland annat en örfil, en lättare spark, en knuff eller att man sliter i någons kläder.

Hur lätt eller hårt det bedöms kan dock skilja sig ganska mycket från fall till fall och från rätt till rätt. När en man, år 1996, gav en annan man ett slag i ansiktet som orsakade ett 3 centimeter långt sår och en svullnad runt såret, dömdes han för ringa misshandel och fick 80 dagsböter som straff. Många ansåg att agerandet översteg ringa misshandel och istället borde ha dömts hårdare.

  • Misshandel – Av de tre olika graderna är ”misshandel” den mittersta. Misshandel är ett brott som givetvis döms hårdare än ringa misshandel. Fängelse i upp till 2 år kan en gärningsman som begått det här brottet få som straff.
  • Grov misshandel – Grov misshandel är den grad av brottet som döms hårdast. Om en gärningsman har begått det här brottet, väntar fängelse i minst 1 år. Som högst kan straffet bli 6 år i fängelse enligt 3 kap. 6 § brottsbalken (2010 : 370).

När rätten bedömer om misshandeln har varit grov, tas särskild hänsyn till om gärningen var livsfarlig, eller om gärningsmannen orsakat svår skada på kropp, allvarlig sjukdom, eller i övrigt uppvisat särskilt hänsynslöst eller rått beteende. Grov misshandel kan bland annat utgöras av att gärningsmannen sparkar på någon som redan ligger ner, eller att flertalet gärningsmän går till attack mot någon som är hjälplös.

Straffrihet

Ibland sker misshandel i vissa sammanhang där det inte anses vara brottsligt. Sådana sammanhang kan till exempel vara i ishockey-matcher, där våldsamma tacklingar ofta delas ut under en vanlig match.

Anlita en jurist för att skydda ditt barn

29 apr 2016

När vuxna bråkar kommer ofta barnen i kläm. Hur mycket deras föräldrar än älskar dem. Som vuxen i en konflikt är det vanligt och naturligt att själv bli ledsen och upptagen av den koflikt man hamnat i. Med upprörda känslor i kroppen är det inte alltid så lätt att se saken ur en annans perspektiv, ur barnens perspektiv.

Du som själv är förälder och funderar på att separera eller skilja dig kan ha stor hjälp av en jurist som har specialiserat sig på frågor om familjerätt. Familjerätt är ett brett område som samlar flera olika juridiska frågor kring familjeliv så du kan också välja en jurist som är specialiserad på vad som gäller vid just skilsmässor och separationer.

Meningsskiljaktigheter och upplevda orättvisor leder lätt till bråk. Med hjälp av en jurist kan du får hjälp att se bortom känslorna och ta reda på vilka lagar och regler som egentligen gäller. Är du gift har du kanske skrivit på ett äktenskapsförord. I så fall hjälper juristen dig att se vad som du har rätt till enligt förordet som du och din make/maka skrev på i samband med att ni ingick äktenskap. Om ni inte har ett äktenskapsförord gäller andra förutsättningar och då behöver du troligen hjälp med att veta vad.

Juristen bevakar dina rättigheter

Genom att anlita professionell hjälp inom området familjerätt behöver inte du, och den du ska skilja dig från, själva lägga kraft och tid på att bråka för att sen försöka komma överens.  En jurist kan föra din talan och se till att du går ur skilsmässan med det som du har rätt till.

Barn har själva en rad rättigheter som lätt hamnar i skymundan när de vuxna är upptagna av sin egen konflikt. Barn kan behöva skyddas från bråken. Barn kan skyddas från bråken genom att föräldrarna får juridisk hjälp med en vårdnadstvist. Vid en sådan kan parterna reglera sin umgängesrätt och får hjälp att ta fram ett avtal för hur vårdnaden kring barnet ska fungera. Om man fortfarande inte kommer överens kan vårdnadstvisten gå vidare till en domstol. Du som anlitat en jurist få då hjälp att föra din talan på ett bra sätt och bevaka dina intressen. I en del fall kan ett barn behöva skyddas från en våldsam förälder, eller en förälder i missbruk. I sådana situationer vet också juristen vilka lagar och regler som gäller.

Besök www.familjerättstockholm.com för att läsa mer om familjerätt.

Vårdnadstvist – vanliga frågetecken

22 apr 2016

En vårdnadstvist är ofta omskakande och känslofyllt för alla inblandade. Det optimala för barnet är givetvis om vårdnaden delas lika så att det får träffa båda sina föräldrar lika mycket. Det här alternativet är dock inte alltid givet, då vårdnadstvisten till exempel kan handla om att den ena föräldern anser att den andra missköter sina uppgifter som förälder. När sådana konflikter uppstår behövs det ofta en juridisk process för att räta ut problemen.

Vårdnadstvisten kan ofta handla om att någon av parterna vill ha ensam vårdnad om barnet. När föräldrarna har gemensam vårdnad och svåra problem med kommunikationen kan det bli stora konflikter varje gång ett beslut gällande barnet ska tas. Om någon av föräldrarna har ensam vårdnad kan dessa beslut tas utan godkännande från den andra föräldern. Exempel på dessa beslut kan vara om skolgång, passhandlingar, umgänge, utlandsresor och andra saker i barnets vardag.

Få föreställer sig nog i den här situationen när de skaffar barn – men saker och ting kan förändras i livet, och det händer att känslorna talar mer än logiken vilket inte alltid är till fördel för dig, din partner eller barnet.

När hamnar man i en vårdnadstvist?

Situationerna som kan leda till en vårdnadstvist är många. En regel som kan ge upphov till vårdnadstvister är att om ett ogift par får ett gemensamt barn tilldelas mamman automatiskt ensam vårdnad om barnet.

Som tidigare nämnt handlar det ofta också om att den ena föräldern anser att den andre är olämplig att ha vårdnad om barnet. Viktigt att tänka på dock är att om barnet är 13 år gammal eller äldre, tar domstolen stark hänsyn till barnets vilja.

Ensam vårdnad i praktiken

En vanlig missuppfattning gällande ensam vårdnad är att man tror att den andre föräldern fråntas rätten till umgänge med barnet. Det är inte sant, men däremot är den med ensam vårdnad skyldig att se till att barnets viktiga behov tillgodoses och ta beslut om till exempel fostran och skolgång.

Vårdnadshavaren är också skyldig att se till att barnet inte utsätts för till exempel kroppslig bestraffning eller andra kränkningar. Som förälder med ensam vårdnad ska man också se till att kontakt med myndigheter, till exempel sjukhus och polis, fungerar som de ska.

Överblick över vårdnadsläget i Sverige

21 apr 2016

Nästan 50 000 barn får uppleva en separation eller en skilsmässa – varje år. Enligt statistiska centralbyråns siffror är merparten av dessa barn till ogifta. För de som är barn till ett gift par är sannolikheten lägre att någon gång få vara med om att föräldrarna separerar.

Mammor får oftare ensam vårdnad

Enligt SCB är det relativt få som övergår från gemensam till ensam vårdnad, men när det väl sker är det absolut vanligast att mamman är den som blir främst ansvarig över barnet. Vad detta beror på framgår inte av statistiken, men spekulationerna kring det är stora från många olika håll.

Barn som bor med båda sina biologiska föräldrar har av förklarliga skäl nästan alltid både mamman och pappan som vårdnadshavare. Däremot, ju längre tid som går efter skilsmässan eller separationer, desto större del resulterar i ensam vårdnad.

Gemensam och ensam vårdnad i siffror

I Sverige var det (2011 – när statistiken presenterades) 1 333 779 barn som bodde med båda sina föräldrar. Av dessa bodde 955 189 med gifta föräldrar, medan 378 590 bodde med samboföräldrar. Alla gifta par, det vill säga 100 %, hade gemensam vårdnad om barnet. Gällande samboföräldrarna hade 98 % gemensam vårdnad, varav de resterande 2 procenten var att mamman hade ensam vårdnad. Hos de 456 869 barn som 2011 bodde med bara en förälder, bodde nästan 300 000 av dem hos en ensamstående mor. Endast 73 683 barn bodde med en ensamstående far.

Separationerna minskar och ökar

Hur många par som separerar i Sverige har skiljt sig åt en del mellan åren. Generellt sett har fenomenet ökat i modern tid, men inom de senaste åren (eller 2000 – till 2011 som SCBs statistik visar) har det gått i vågor. I början av millenniumskiftet kunde nästan 3,4 % av landets barn noteras ha varit med om en separation eller en skilsmässa. Den här procentsatsen sjönk ganska stadigt ända fram till 2006, då siffran var nere på nästan 3 %.

Efter 2006 ökade antalet barn som varit med om en separation ända fram till 2009, då en kulm på lite över 3,3 % kunde noteras. Den här kulmen var visserligen lägre än både år 2000 och 2001 – men jämfört med åren innan får den sannerligen anses vara hög. Från 2009 började siffran återigen sakta att sjunka, och vid 2011 passerades 3,2-strecket.