Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten i Stockholm har hand om flera hundra olika typer av mål. Domstolarna utgörs av tre instanser, förvaltningsrätter, kammarrätter samt Högsta förvaltningsdomstolen. Generellt kan man säga att de avgöra tvister, i huvudsak mellan enskilda personer och myndigheter. Målen är många och varierande. Ena dagen kan du se en asyladvokat förhandla, medan det andra dagen kan vara fråga om skattebrott.

Vad gör egentligen förvaltningsrätten i Stockholm?

Förvaltningsrätten är dit man ofta går när man tycker att en myndighet har gjort ett felaktigt beslut. Det kan till exempel handla om en asylsökande som överklagar ett beslut om avslag med hjälp av en asyladvokat.

Det finns i Sverige två stora grupper av domstolar, där den ena har hand om i huvudsak brottmål och tvistemål (tingsrätter), medan den andra stora gruppen är förvaltningsrätterna. Målen här handlar ofta om att både företag och enskilda personer är missnöjda med en viss myndighets beslut.

Många myndigheter som fattar olika beslut

Det finns i Sverige många olika myndigheter, till exempel Skatteverket, Migrationsverket, Polisen och Försäkringskassan. Alla dessa myndigheter fattar beslut i många olika frågor. Följaktligen får förvaltningsrätterna handha väldigt många olika typer av mål (över 600).

Vanliga överklaganden är bland om annat körkort, försörjningsstöd, sjukpenning. Även asylmål är inte heller särskilt ovanliga. Det kan till exempel också handla om rätten att ha inneha vapen eller att servera alkohol på restaurang.

Överklagan och avgörande

Ett avgörande kan sägas bestå av ett antal steg, bland annat:

  • Skriftlig handläggning. När en överklagan av ett myndighetsbeslut har skett blir den beslutande myndigheten motparten. En skriftlig handläggning finns för att ärendet ska bli tillräckligt utrett innan det prövas.
  • Muntlig förhandling. I många fall blir det ingen i förhandling i förvaltningsrätten. Dock kan det hållas på initiativ av antingen domstolen eller någon av parterna i målet. Skulle det vara ett asylärende skulle en muntlig förhandling till exempel kunna ske genom att en asylsökande på råd av asyladvokat ber om detta.
  • I en förvaltningsrätt är det i de flesta fall en juristdomare samt tre nämndemän som avgör målen. Detta efter en föredragning av en jurist.

Stockholm har en betydande roll i migrationsärenden

Om en asylsökande, trots hjälp från tillhörande biträde (ofta en asyladvokat), får avslag kan en överklagan göras. I första hand gör man detta hos migrationsdomstolarna, som finns i fyra olika förvaltningsrätter runt om i landet – i Stockholm, Malmö, Göteborg och Luleå.

Om man vill göra ytterligare en överklagan, och då alltså på migrationsdomstolens beslut, kan ärendet prövas av Migrationsöverdomstolen som finns i Stockholm. Det är viktigt att känna till att Migrationsöverdomstolen inte prövar alla fall – oavsett hur bra asyladvokat man har.

14 Nov 2017