Överblick över vårdnadsläget i Sverige

Nästan 50 000 barn får uppleva en separation eller en skilsmässa – varje år. Enligt statistiska centralbyråns siffror är merparten av dessa barn till ogifta. För de som är barn till ett gift par är sannolikheten lägre att någon gång få vara med om att föräldrarna separerar.

Mammor får oftare ensam vårdnad

Enligt SCB är det relativt få som övergår från gemensam till ensam vårdnad, men när det väl sker är det absolut vanligast att mamman är den som blir främst ansvarig över barnet. Vad detta beror på framgår inte av statistiken, men spekulationerna kring det är stora från många olika håll.

Barn som bor med båda sina biologiska föräldrar har av förklarliga skäl nästan alltid både mamman och pappan som vårdnadshavare. Däremot, ju längre tid som går efter skilsmässan eller separationer, desto större del resulterar i ensam vårdnad.

Gemensam och ensam vårdnad i siffror

I Sverige var det (2011 – när statistiken presenterades) 1 333 779 barn som bodde med båda sina föräldrar. Av dessa bodde 955 189 med gifta föräldrar, medan 378 590 bodde med samboföräldrar. Alla gifta par, det vill säga 100 %, hade gemensam vårdnad om barnet. Gällande samboföräldrarna hade 98 % gemensam vårdnad, varav de resterande 2 procenten var att mamman hade ensam vårdnad. Hos de 456 869 barn som 2011 bodde med bara en förälder, bodde nästan 300 000 av dem hos en ensamstående mor. Endast 73 683 barn bodde med en ensamstående far.

Separationerna minskar och ökar

Hur många par som separerar i Sverige har skiljt sig åt en del mellan åren. Generellt sett har fenomenet ökat i modern tid, men inom de senaste åren (eller 2000 – till 2011 som SCBs statistik visar) har det gått i vågor. I början av millenniumskiftet kunde nästan 3,4 % av landets barn noteras ha varit med om en separation eller en skilsmässa. Den här procentsatsen sjönk ganska stadigt ända fram till 2006, då siffran var nere på nästan 3 %.

Efter 2006 ökade antalet barn som varit med om en separation ända fram till 2009, då en kulm på lite över 3,3 % kunde noteras. Den här kulmen var visserligen lägre än både år 2000 och 2001 – men jämfört med åren innan får den sannerligen anses vara hög. Från 2009 började siffran återigen sakta att sjunka, och vid 2011 passerades 3,2-strecket.

21 Apr 2016