Allmänt om LVU

Lag med särskilda bestämmelser om vård unga, förkortar LVU, är en lag som styr hur ungdomar och barn som far illa i hemmet ska tas hand om. Bakgrunden till att LVU kommer på fråga kan handla om flera olika saker. Till exempel kan det vara stora brister i föräldrarnas uppfostran och omsorg som kräver att barnet tas om hand. Kanske har barnet föräldrar med missbruk eller svåra sjukdomar.

Det kan även handla om att barnet är en fara för sig självt. Rent konkret kan det vara fråga om drogmissbruk eller att barnet eller ungdomen ägnar sig åt annat skadligt beteende, till exempel kriminalitet. LVU är vad som kallas för en tvångslag, vilket får som konsekvens att det ofta är en fråga i rättsmål. Den part som upplever att något inte har gått rätt till kan då kontakta en advokat, förslagsvis en LVU advokat.

En sista utväg

Att med tvång omhänderta någon är inget som görs i första taget. Snarare är det en sista utväg när inga andra lösningar bedöms fungera eller vara möjliga att genomföra. Först försöker man dock som regel att gå via Socialtjänsten och med hjälp av socialtjänstlagen få till ett omhändertagande på frivillig väg. Ibland räcker dock inte detta, och då kan det vara aktuellt med tvångsvård enligt LVU.

Tvångsvård enligt LVU kan dock inte tillämpas hur som helst. Det krävs att det finns påtagliga risker för att barnet skadas, antingen dennes hälsa eller utveckling. Handlar det om misshandel i hemmet (vare sig det är fysisk eller psykisk), missbruk av droger eller kriminella aktiviteter hos den unga är det sannolikt att lagen kan tillämpas. Om tvångsvård har gjorts med hjälp av LVU utan att omständigheterna är rätt, kan till exempel föräldrar till ett barn anlita en LVU-advokat för att få juridisk hjälp. Dock bör det tas i beaktande att omhändertagande enligt LVU alltid sker mot någons vilja, vare sig det är barnets, målsman eller båda som motsätter sig tillämpandet av lagen.

Hur går det till rent praktiskt?

Hur det går till i praktiken kan ibland skilja sig lite åt. I regel börjar dock förloppet med att ett omedelbart omhändertagande kan göras i socialnämnden. I sådana fall kan barnet omhändertas redan på dagen och föras till ett jourhem.

Därefter skall socialnämnden inom loppet av en vecka ha skickat in en ansökan till förvaltningsrätten om att omhändertagandet inte ska avbrytas. Därefter håller domstolen en förhandling huruvida tvångsvården ska stå fast eller ej. Här kan en LVU-advokat redan ha anlitats för att hjälpa till med fallet.

Om domstolen bedömer att tvångsvården ska fortsätta gälla, placeras barnet vanligtvis hos en fosterfamilj. Därefter skall socialnämnden ompröva beslutet en gång i halvåret, varvid det finns möjligheter att överklaga det beslut som tas. Även i det här läget kan en LVU-advokat hjälpa till.

31 May 2017